نوشته های ������ �������������� ���������� ��������������