نوشته های ������������ ������������ ������������������