نوشته های �������������� ������������������ ����������